Diabetes protocol

Het doel van de zorg aan mensen met diabetes is om complicaties, zoals  hart- en vaatziekten, nefro-, retino- en neuropathie die in belangrijke mate de kwaliteit en duur van het leven van de patiënt bepalen, te voorkomen of te vertragen en eventuele klachten te verminderen.

Om dit doel te bereiken, richt de behandeling zich zowel op goede regulering van de bloedglucosewaarden en periodieke controle van de nieren, ogen en voeten, als op maatregelen om de cardiovasculaire risicofactoren gunstig te beïnvloeden.

Dit vereist een gestructureerde aanpak, goede educatie en begeleiding om de therapietrouw van de mens met diabetes te bevorderen. Input voor het regionaal protocol van ZEL is:
In het protocol wordt onder andere beschreven van welke regionale mogelijkheden praktijken gebruik kunnen maken om hun diabeteszorg te leveren. Doel van het regionale zorgprotocol diabetes is standaardisatie en kwaliteitsbewaking van de diabeteszorg door een uniforme opsporing, diagnosestelling, behandeling en begeleiding.

Download hier de Regionale Transmurale afspraken over Diabetes Mellitus 2022.

Definitie patiëntenpopulatie diabetes mellitus type 2 
Het “ZEL – Regionale Zorgprotocol Diabetes” is opgesteld voor alle patiënten met diabetes mellitus type 2,  ongeacht welke behandeling (dieet of medicatie), die worden behandeld in de eerste lijn.

Exclusie bij normaalwaarden 
Patiënten die gedurende 5 jaar normaalwaarden hebben op het gebied van de nuchtere glucose en HbA1c zonder medicatie, kunnen geëxcludeerd worden van het zorgpad DM. Zij dienen jaarlijks vervolgd te worden volgens de NHG-standaard CVRM. De diagnosecode kan gewijzigd worden in gestoorde glucosetolerantie (A91.05) met eventueel DM in remissie als episodetitel. Voorwaarde is dat er geen complicaties t.g.v. de DM zijn.

Disclaimer
Voor alle hierna volgende adviezen en schema’s geldt dat het algemene richtlijnen zijn die voor individuele patiënten anders kunnen uitvallen. ZEL is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onterechte toepassing.

Randvoorwaarden

Er zijn een aantal randvoorwaarden voor de diabeteszorg waar een praktijk aan moet voldoen, welke onder andere zijn beschreven in de basisvoorwaarden DM type 2. De randvoorwaarden betreffen onder andere het hebben van een praktijkprotocol en werkafspraken en afspraken m.b.t. bloedglucosemeters.

Klik hier voor meer informatie over randvoorwaarden

Casefinding

Het is niet bewezen dat systematische screening op diabetes bij personen zonder een risico leidt tot gezondheidswinst. Daarom heeft aandacht voor optimale zorg voor bestaande patiënten met diabetes voorrang op het opsporen van diabetes.
  1. Richtlijnen bij spreekuurbezoekers met een hoog risico
  2. Gestoorde glucosetolerantie (ICPC A.91.05)
  3. Metabool syndroom
Klik hier voor meer informatie over casefinding

Het stellen van diagnoses diabetes

De diagnose diabetes mellitus mag alleen onder strikte voorwaarden worden vastgesteld. Hier zijn diverse richtlijnen voor. Hierbij wordt ook rekening gehouden met het type diabetes. Maar ook leeftijd, leefstijl, gewicht en familie

Lees hier verder voor de richtlijnen bij het stellen van de diagnose diabetes.

Kijk op huisarts-migrant voor mensen met een niet-Westerse achtergrond en diabetes.

Nieuwe DM patiënt

Wanneer de diagnose diabetes gesteld wordt, moeten alle gegevens die nodig zijn voor een optimale zorgverlening, verzameld en geregistreerd worden, zoals complicaties, medicatie, eventuele comorbiditeit. Deze spelen allemaal een rol bij het te volgen beleid. Daarnaast is het belangrijk dat de nieuwe patiënt voldoende kennis, vaardigheden en motivatie heeft om zijn/haar eigen zelfzorg/zelfmanagement te organiseren.

Klik hier voor meer informatie.

Contactmomenten

Gedurende het jaar zijn er een aantal vaste contactmomenten die met de patiënt worden afgesproken. Tijdens deze contactmomenten wordt aandacht besteedt aan eventuele klachten, de glucoseregulering, het actuele cardiovasculaire risicoprofiel en het vroegtijdig onderkennen van complicaties. Bij patiënten die zowel een goed(e) of acceptabel(e) nuchtere bloedglucosewaarde/HbA1c, lipidenspectrum als bloeddruk hebben, kan in principe worden volstaan met een 6-maandelijkse contactmoment. Betrek hierin uitdrukkelijk de wens van de patiënt!

Klik hier voor meer informatie.

Beleid

Bij  de behandeling van Diabetes Mellitus type 2 dient in eerste instantie altijd de meeste aandacht uit te gaan naar leefstijladviezen. Daarnaast is de behandeling gericht op normaliseren van de bloedglucose en behandelen van de risicofactoren.

Klik hier voor de verschillende mogelijkheden wat betreft de behandeling van diabetes:

De behandeling van risicofactoren (medicamenteus en niet medicamenteus)

Behandeling van risicofactoren is erop gericht om lange termijncomplicaties te voorkomen. Het gaat hierbij om hyperlipidemie en hypertensie.

Voor diabetespatiënten zonder hart- en vaatziekten is er onvoldoende bewijs dat behandeling met acetylsalicylzuur leidt tot risicoreductie.

Klik hier voor meer informatie.

Complicaties

Macro- en microvasculaire schade verslechterd de werking van organen en weefsels. Macrovasculaire aandoeningen zijn hart- en vaatziekten. Diabetes geeft risico op aantasting van de bloedvaten en de hartspierfunctie. Overigens blijkt niet iedereen met diabetes even gevoelig te zijn voor microvasculaire complicaties: een zekere aanleg of vatbaarheid lijkt hier een rol bij te spelen.

Kijk hier voor meer informatie over microvasculaire complicaties bij diabetes (o.a. retino- en neuropathie, depressie, nierschade en nog veel meer).