Diabetes protocol

Het doel van de zorg aan mensen met diabetes is om complicaties, zoals  hart- en vaatziekten, nefro-, retino- en neuropathie die in belangrijke mate de kwaliteit en duur van het leven van de patiënt bepalen, te voorkomen of te vertragen en eventuele klachten te verminderen.

Om dit doel te bereiken, richt de behandeling zich zowel op goede regulering van de bloedglucosewaarden en periodieke controle van de nieren, ogen en voeten, als op maatregelen om de cardiovasculaire risicofactoren gunstig te beïnvloeden.
Dit vereist een gestructureerde aanpak, goede educatie en begeleiding om de therapietrouw van de mens met diabetes te bevorderen.

Input voor het regionaal protocol van ZEL is:

Download hier de Regionale Transmurale afspraken over Diabetes Mellitus 2022.

Disclaimer
Voor alle hierna volgende adviezen en schema’s geldt dat het algemene richtlijnen zijn die voor individuele patiënten anders kunnen uitvallen. ZEL is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onterechte toepassing.

Randvoorwaarden

Er is een aantal randvoorwaarden voor de diabeteszorg waar een praktijk aan moet voldoen. Deze zijn beschreven in de basisvoorwaarden DM type 2. Voorbeelden van randvoorwaarden zijn: het hebben van een praktijkprotocol, werkafspraken en afspraken m.b.t. bloedglucosemeters.

Casefinding

Het is niet bewezen dat systematische screening op diabetes bij personen zonder een risico leidt tot gezondheidswinst. Daarom heeft aandacht voor optimale zorg voor bestaande patiënten met diabetes voorrang op het opsporen van diabetes.
  1. Richtlijnen bij spreekuurbezoekers met een hoog risico
  2. Gestoorde glucosetolerantie (ICPC A.91.05)
  3. Metabool syndroom

Het stellen van diagnose diabetes

De diagnose diabetes mellitus mag alleen onder strikte voorwaarden worden vastgesteld. Hier zijn diverse richtlijnen voor. Hierbij wordt ook rekening gehouden met het type diabetes. Maar ook leeftijd, leefstijl, gewicht en familie

Nieuwe DM patiënt

Wanneer de diagnose diabetes gesteld wordt, moeten alle gegevens die nodig zijn voor een optimale zorgverlening, verzameld en geregistreerd worden, zoals complicaties, medicatie, eventuele comorbiditeit. Deze spelen allemaal een rol bij het te volgen beleid. Daarnaast is het belangrijk dat de nieuwe patiënt voldoende kennis, vaardigheden en motivatie heeft om zijn/haar eigen zelfzorg/zelfmanagement te organiseren.

Contactmomenten

Gedurende het jaar zijn er een aantal vaste contactmomenten die met de patiënt worden afgesproken. Tijdens deze contactmomenten wordt aandacht besteedt aan eventuele klachten, de glucoseregulering, het actuele cardiovasculaire risicoprofiel en het vroegtijdig onderkennen van complicaties. Bij patiënten die zowel een goed(e) of acceptabel(e) nuchtere bloedglucosewaarde/HbA1c, lipidenspectrum als bloeddruk hebben, kan in principe worden volstaan met een 6-maandelijkse contactmoment. Betrek hierin uitdrukkelijk de wens van de patiënt!

Beleid

Bij de behandeling van Diabetes Mellitus type 2 dient in eerste instantie altijd de meeste aandacht uit te gaan naar leefstijladviezen. Daarnaast is de behandeling gericht op normaliseren van de bloedglucose en behandelen van de risicofactoren.

Klik hier voor de verschillende mogelijkheden wat betreft de behandeling van diabetes:

De behandeling van risicofactoren (medicamenteus en niet medicamenteus)

Behandeling van risicofactoren is erop gericht om lange termijncomplicaties te voorkomen. Het gaat hierbij om hyperlipidemie en hypertensie.

Complicaties

Macro- en microvasculaire schade verslechterd de werking van organen en weefsels. Macrovasculaire aandoeningen zijn hart- en vaatziekten. Diabetes geeft risico op aantasting van de bloedvaten en de hartspierfunctie. Overigens blijkt niet iedereen met diabetes even gevoelig te zijn voor microvasculaire complicaties: een zekere aanleg of vatbaarheid lijkt hier een rol bij te spelen.