Zorgpaden Chronische zorg​

Informatie geïntegreerde persoonsgerichte zorg ZEL
(voor patiënten met een chronische ziekte)

Sinds 2020 heeft er een wijziging plaatsgevonden in de vergoeding van het koptarief (segment 2). Het tarief wordt niet langer gedifferentieerd op basis van deelname aan zorgpaden. Met andere woorden: het tarief per ingeschreven patiënt is nu voor alle deelnemende huisartsenpraktijken gelijk. Huisartsen komen in aanmerking voor deze vergoeding wanneer er binnen de praktijk actief wordt ingezet op het door ontwikkelen en/of optimaliseren van geïntegreerde persoonsgerichte zorg (voor patiënten met een chronische ziekte). Om dit te vereenvoudigen heeft ZEL voor diverse onderwerpen een ondersteuningsaanbod opgesteld.

Wijziging zorgpaden chronische zorg
ZEL verwacht dat de huisartsen zich actief inzetten om de zorgverlening voor en rondom de patiënten binnen de zorgpaden chronische zorg optimaal en persoonsgericht vorm te geven en/of te verbeteren. Om praktijken te ondersteunen bij de organisatie van de zorgpaden biedt ZEL haar diensten actief aan bij praktijken die (nog) niet voldoen aan de
Kwaliteitscriteria zorgpaden chronische zorg.
Ook praktijken die wel voldoen aan de kwaliteitscriteria, maar een verbeterslag willen maken, kunnen gebruik maken van de ondersteunende diensten vanuit ZEL op dit gebied. (zie ook het Kwaliteitsbeleid zorgpaden ZEL 2020)

Declaratie en uitbetaling
Naar aanleiding van de afspraken die u met ZEL overeenkomt ontvangt u van zorgverzekeraar DSW een addendum op het huisartsencontract. Met dit addendum kunt u het huisartsendeel van de geïntegreerde persoonsgerichte zorg ieder kwartaal direct bij de zorgverzekeraars declareren als een opslag op het inschrijftarief via declaratiecode 31203.

Vanwege de declaratie van het zorggroepdeel, waarmee de ondersteuning vanuit ZEL wordt bekostigd, dient u net als vorige jaren tevens uw patiëntenbestand aan te leveren via het online portaal VIPLive. Voor vragen over het maken van een patiëntenbestand of het aanleveren in de VIPLive omgeving kunt u contact opnemen met de helpdesk van VIPLive. Dit kan telefonisch via 088 – 5281060 of per mail aan zg@calculus.nl.

Kwaliteitscriteria zorgpaden:


Advies no-show en/of zorgmijding 
No show en/of zorgmijding, is een uitdaging in de huisartsenpraktijk, want hoe helpt u mensen die niet in beeld zijn of niet geholpen willen worden? Het gaat hierbij niet om één duidelijke groep. Het kunnen mensen zijn van alle leeftijden, met uiteenlopende redenen om af te zien van zorg. 
We zien in de dagelijkse huisartspraktijk veel no-shows van patiënten met een chronische aandoening (DM2, COPD of HVZ). Ook patiënten met psychische problemen (bijv. op het spreekuur van de POH-GGZ) komen regelmatig niet opdagen. 
Wat te doen als een patiënt (weer) niet komt opdagen? Welke stappen u neemt om tot een zorgvuldige afweging te komen, kunnen per situatie verschillen. De inschatting van de huisarts speelt hierbij een cruciale rol. 

Om u hierbij te helpen heeft ZEL een adviesdocument opgesteld dat u handvatten geeft voor het signaleren en omgaan met zorgmijding in de eerste lijn. Klik hier voor het adviesdocument “Wat te doen als patiënt (weer) niet komt, met advies over hoe u kunt omgaan met patiënten die niet verschijnen bij hun controleafspraken binnen de ketenzorg.

Informatie kwaliteitsbeleid zorgpaden ZEL:


Ondersteuningsmogelijkheden van ZEL:
ZEL biedt alle gecontracteerde praktijken mogelijkheden om de ziekte specifieke kennis over de betreffende zorgpaden te vergroten of te actualiseren. Hiervoor worden met regelmaat scholingen aangeboden waarbij aandacht is voor actuele ontwikkelingen op het gebied van één of meerdere zorgpaden. Daarnaast kan een praktijk via ZEL gebruik maken van ondersteuningsmogelijkheden waarbij ZEL een faciliterende rol kan spelen.

Voorbeelden van ondersteuningsmogelijkheden die vanuit ZEL geboden kunnen worden:

  • Een begeleid hulptraject op maat (zoals de implementatie trajecten)
  • Adviesbezoek van (visitatie)verpleegkundige en/of –(kader)arts
  • Aanbod casuïstiek bespreking (op hagro of regio niveau)
  • Ondersteuning bij het maken van verbeterplannen door praktijken
  • Ondersteuning bij het lezen en/of interpreteren van de IPCI indicatoren
  • Meekijkspreekuren (visitatieverpleegkundige of –arts bij spreekuur POH of huisarts).

Indien u gebruik wilt maken van één van de ondersteuningsmogelijkheden of hier meer informatie over wilt, kunt u contact opnemen met het secretariaat van ZEL via 0174-210440 of per mail via secretariaat@zel.nl 

Vragen voor kaderarts of verpleegkundige
Voor urgente vragen kunt u direct contact leggen met de kaderhuisartsen en kaderverpleegkundige, bekijk voor de contactgegevens het kopje contactpersonen op deze pagina. 

Indien uw vraag minder urgent is kunt u ook gebruik van het het consultatieformulier DM/COPD/HVZ.

De afdeling chronische zorg is onderverdeeld in drie afdelingen: COPD, Diabetes en Hart en Vaatziekten. Hieronder leest u wie u voor welk type vragen kunt benaderen: 
  • Kaderartsen zijn te benaderen voor medisch inhoudelijke vragen of het bespreken van ideeën. 
  • U of uw POH kunnen verpleegkundigen benaderen voor vragen over COPD, DM of HVZ zorg.
  • De programmamanager is er voor uw organisatorische en financiële vragen ten aanzien van chronische zorg.

Voor urgente vragen kunt u via onderstaande mailadressen direct contact leggen met de kaderhuisartsen en kaderverpleegkundige.

Indien uw vraag minder urgent is kunt u ook gebruik van het consultatieformulier DM/COPD/HVZ

COPD

Diabetes

Hart en Vaatziekten

Organisatie en financiën

Wat vond je van deze pagina?