Palliatieve zorg

De PaTz-methode houdt in dat huisartsen en wijkverpleegkundigen tweemaandelijks bij elkaar komen om hun patiënten in de palliatieve fase in kaart te brengen, een zorgplan te maken en uit te voeren. Bij het maken van een zorgplan staan de wensen van de patiënt en zijn/haar naasten centraal. Als dit inhoudelijke overleg niet wordt, het kan voorkomen dat een ongeneeslijk zieke patiënt opnieuw behandeld wordt in het ziekenhuis, terwijl hij dat helemaal niet wil.

De methode is ontwikkeld door huisarts Bart Schweitzer. In Amsterdam heeft hij een jaar proefgedraaid met deze werkwijze, die zeer succesvol is gebleken. Uit de evaluatie met deelnemende huisartsen en wijkverpleegkundigen komt naar voren dat zij enthousiast zijn om weer ‘zorginhoudelijk’ om de tafel te zitten. Zij geven aan dat het contact en vertrouwen tussen de zorgverleners is verbeterd. Bovendien is het aantal ziekenhuisopnames door gebruik van deze methode verminderd. Een belangrijk aandachtspunt bleek het zorgen voor een evenwichtige samenstelling van de groep.

Het PaTz-concept spreekt eerstelijnszorgverleners aan. Met het project erkent de regio het belang van palliatieve zorg en krijgt het onderwerp de aandacht die het nodig heeft. Het feit dat de huisarts of wijkverpleegkundige in de werkgroep invloed heeft op de kwaliteit van de regionale palliatieve zorg en daarbij gestimuleerd wordt door de andere deelnemers is een drijfveer voor zorgverleners.

Elders in het land hebben PaTz-groepen resultaten geboekt die bij de deelnemers tot de verbeelding spreken. Zo is een afname van het aantal ziekenhuisbezoeken en -opnames in de palliatieve fase gerealiseerd. Een groep in Amsterdam heeft met goede afspraken en het centraal stellen van de wensen van de patiënt een afname bereikt van 30%. Andere groepen kennen een vergelijkbaar beeld. De resultaten waren een extra stimulans voor de deelnemers om met het PaTz-concept van start te gaan.

Wilt u meer weten over het PaTz-project dan kunt u contact opnemen met Daniëlle Vissers. Op de website van PaTz vindt u meer informatie. 

Wat vond je van deze pagina?