Aanbod

Een van de speerpunten van ZEL is het bieden van kwalitatief hoogwaardige nascholingen om de deskundigheid van eerstelijnszorgverleners te behouden en te ontwikkelen. ZEL biedt een breed scala aan nascholingen die zij vanuit haar rollen als zorgorganisatie voor huisartsen en regionale ondersteuningsstructuur (ROS) organiseert. 

Daarnaast biedt ZEL in opdracht van de HC WSD een nascholingsabonnement voor huisartsen en hun ondersteunend personeel aan. Het totale nascholingsaanbod bestaat dan ook uit verschillende soorten scholingen (klassikaal en e-learning) over actuele thema’s voor diverse eerstelijnszorgverleners. 

Mede door de leden van HC WSD kunnen wij onze (hoog gewaardeerde) scholingen regionaal ontwikkelen en aanbieden zónder sponsoring.

Het actuele aanbod vindt u in de nascholingsagenda.

ZEL legt zich toe op het organiseren van nascholingen voor de regio NWN-DWO. Wij organiseren dit met name voor huisartsen en beroepsgroepen werkzaam in de huisartsenpraktijk. Daarnaast worden er met enige regelmaat  scholingen georganiseerd voor apothekers, diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten en psychologen.

Jaarlijks stelt ZEL in de periode september-november het nascholingscurriculum vast voor het komende jaar.
Om tot een actueel curriculum te komen wat aansluit bij het overige regionale nascholingsaanbod hanteert ZEL diverse tools:
 • Meerjarencurriculum
 • Nascholingswensen vanuit de beroepsgroepen
 • Deelname aan landelijke en regionale netwerken (ziekenhuizen)
De nascholingen zijn in te delen in: chronische zorg, huisartsenabonnement HC WSD, digitalisering, praktijkvoering en continuïteit en praktijkmanagement.

ZEL organiseert vanuit de rol van zorggroep voor huisartsen nascholingen op het gebied van de chronische zorg (DM, COPD en HVZ). Het nascholingsprogramma van de ketens is onder meer gericht op het continueren van het normatief vastgestelde basis kennisniveau en het zo mogelijk overstijgen daarvan via continue nascholing. Daarnaast worden nascholingen benut ter bevordering van implementatie van zorgstandaarden en regionale protocollen. Daar waar de leerdoelen van verschillende disciplines op dezelfde regionale protocollen gebaseerd zijn en  in de basis niet van elkaar afwijken, worden de inhoudelijke scholingen zowel mono- als multidisciplinair aangeboden. 

Ook worden scholingen aangeboden op het gebied van  de methodische onderdelen. Deze scholingen zijn vooral gericht op het faciliteren van de implementatie van zelfmanagement, individueel zorgplan, motiverende gespreksvoering  en gezamenlijke besluitvorming.

Op verzoek van de regionale huisartsencoöperatie (HC WSD) biedt ZEL een persoonsgebonden nascholingsabonnement voor huisartsen in de regio Westland, Schieland en Delfland.  
De leden van de HC WSD hebben hun nadrukkelijke voorkeur uitgesproken voor regionale scholingen; ZEL organiseert deze voor hen. Scholingen worden ontwikkeld in samenwerking met huisartsen, praktijkondersteuners en assistenten.  

De inhoud van het abonnement bestaat uit:
Geaccrediteerde nascholingen voor huisartsen en ondersteunend personeel:
 • Tweedaagse voor huisartsen (14 accreditatiepunten)
 • Eendaagse voor huisartsen (7 accreditatiepunten)
 • EKC scholing voor huisartsen
 • 2 nascholingen en deelname aan intervisie voor POH-S
 • 4 nascholingen voor DA
Voor de inhoudelijke ontwikkeling van deze nascholingen heeft ZEL vier werkgroepen:  
 • K&D (Kennis en Deskundigheid – huisartsen)
 • WDH ZEL (Werkgroep Deskundigheid Huisartsen)
 • WDP (Werkgroep Deskundigheid Praktijkondersteuners)
 • WDA (Werkgroep Deskundigheid doktersAssistentes).  
Inzet Perifeer Accreditatie Medewerker (PAM) en de instellingsaccreditatie ZEL, zodat de eigen huisartsnascholingen worden beoordeeld en geaccrediteerd. 
Accreditatie toets groepen. 
Scholing voor de Erkend Kwaliteit Consulent, ter bevordering van de kwaliteit van de toets groep bijeenkomsten.

In de nascholingsagenda vindt u het actuele scholingsprogramma

Lidmaatschap
Wilt u lid worden van de HC WSD en zo profiteren van het abonnement? Neem dan contact op met het secretariaat van ZEL via secretariaat@zel.nl of 0174-210440. 

Contactgegevens HC WSD
Neem voor vragen over de HC WSD contact op met het HC WSD Bestuur via Sandra van Det, bestuurssecretaris: bestuurssecretaris@hcwsd.nl.

Wat vond je van deze pagina?