Privacyverklaring

Uitgangspunten van ZEL bij de omgang met persoonsgegevens

 • Zorgorganisatie Eerste Lijn, hierna ZEL, gaat zorgvuldig om met toevertrouwde persoonsgegevens.
 • ZEL werkt volgens de principes van dataminimalisatie. Dat wil zeggen dat ZEL niet meer persoonsgegevens verzamelt en verwerkt dan nodig is voor de doelen waarvoor ze gebruikt worden.
 • ZEL heeft de ledenadministratie van de Huisartsen Coöperatie WSD in beheer. Deze privacyverklaring is ook daarop van toepassing.
 • ZEL gebruikt persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Ze worden niet gedeeld met derde partijen, anders dan in dit privacy statement gemeld.
 • ZEL verwijdert persoonsgegevens uit systemen zodra ze niet meer nodig zijn. Op verzoek zullen persoonsgegevens worden verwijderd, behoudens wettelijke verplichtingen tot bewaren van gegevens.
 • ZEL draagt zorg voor up-to-date en up-to-standard beveiliging van persoonsgegevens en eist dat ook van leveranciers. Van leveranciers wordt vereist dat ze aantoonbaar voldoen aan de eisen van de privacywetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit geldt, onder meer, voor de programma’s MailChimp voor het versturen van ZorgBulletins en aankondigingen van scholingen en bijeenkomsten het CRM-systeem en SurveyMonkey voor het uitvoeren van enquêtes.

CRM en financiële administratie
 • ZEL legt een aantal gegevens van zorgverleners in de regio WSD vast in het CRM-systeem. Deze gegevens zijn door de zorgverlener zelf aangemeld (o.a. naam, functie en organisatie, contactgegevens). Deze gegevens worden louter gebruikt voor ZEL gebonden activiteiten (waaronder o.a. nascholingen).
 • Wekelijks stuurt ZEL met behulp van MailChimp het Zorgbulletin naar de zorgverleners en andere stakeholders. Van de ontvangers worden alleen naam, organisatie en e-mailadres vastgelegd. Voor alle 1e lijns zorgverleners in de regio staat het vrij zich aan te melden voor het Zorgbulletin. Een ontvanger kan zich te allen tijde afmelden via een link onderaan het Zorgbulletin.
 • In geval van betaling van vacatiegelden worden ook bankgegevens, BSN en eventueel ook BTW- en KvK-nummer vastgelegd.
 • Voor toekenning van accreditatiepunten worden ook big-registratienummers en AGB-codes verwerkt.
 • ZEL legt contactgegevens van zijn relaties vast in een CRM-programma. Daarvoor worden niet meer gegevens gebruikt dan strikt noodzakelijk (naam, functie en organisatie, contactgegevens en eventuele registratiegegevens m.b.t. beroepsorganisatie).
 • In de financiële administratie van ZEL worden uitsluitend de wettelijk vereiste gegevens vastgelegd.
 
Website ZEL (www.zel.nl)

 • Op de website van ZEL worden geen persoonsgegevens vastgelegd. Voor de analyse van het gebruik van de website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics.
 
Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. U kunt daartoe een verzoek mailen naar secretariaat@zel.nl. Geeft u daarbij aan in welke gegevens u inzage wilt.


Tot slot
Als u een vraag heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan verzoeken we u deze per e-mail te versturen aan secretariaat@zel.nl
ZEL heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) via Stichting Privacyzorg. De FG houdt bij ZEL toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. Mocht u een klacht hebben over de omgang met uw persoonsgegevens, dan verzoeken wij u deze per e-mail te sturen aan de FG via servicedesk@privacyzorg.nl o.v.v. ‘klacht privacy ZEL’.