Algemene Voorwaarden Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL)

Hieronder vind u de Algemene Voorwaarden van ZEL. U kunt deze ook downloaden als PDF document.

Artikel 1. Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL): ZEL Beheer B.V. Hierna te noemen ‘ZEL’. KvK: 27336646. Hieronder vallen de volgende Besloten Vennootschappen:
  • ZEL Chronische zorg B.V. KvK: 27336662
  • ZEL Regionale Ondersteuning B.V. KvK:  27281218
  • ZEL Deskundigheidbevordering B.V. KvK: 27336669
  • ZEL Ondersteuning B.V. KvK: 27336658
 2. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die aan ZEL een opdracht heeft gegeven of van ZEL een opdracht heeft gekregen.
 3. Partijen: ZEL en de wederpartij

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, opdracht, offerte, nascholing, symposium of bijeenkomst tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden voor vervanging van de nietig verklaarde bepalingen.
 3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 5. Indien ZEL geen strikte naleving van deze voorwaarden hanteert, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ZEL in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 6. ZEL aanvaardt onder geen beding inkoopvoorwaarden van een opdrachtgever. Bij elke overeenkomst, opdracht, offerte, nascholing, symposium of bijeenkomst gelden deze algemene voorwaarden.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ZEL verstrekte en aanvaarde opdrachten.
 2. Een opdracht komt eerst tot stand, nadat deze door beide partijen schriftelijk is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan ZEL slechts worden rechtens vertegenwoordigd door haar statutair bestuurder.
 3. In geval van een aanvaarde opdracht wordt de wijze van uitvoering primair bepaald door de inhoud van de overeenkomst tussen ZEL en de wederpartij. ZEL behoudt zich het recht voor om bestaande onduidelijkheden in de uitvoering naar eigen inzicht vorm te geven. Indien nodig vindt overleg met de wederpartij plaats.
 4. ZEL kan niet aan zijn overeenkomst, opdracht of offerte worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de overeenkomst, opdracht of offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 1. ZEL is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ZEL geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ZEL niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. ZEL heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert intreedt nadat ZEL zijn verbintenis had moeten nakomen.
  ZEL kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien binnen twee maanden duidelijk is geworden dat nakoming van de verplichting blijvend onmogelijk is, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
  Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
  Partijen behouden zich het recht voor om alleen vergoeding van schade te vorderen tot het bedrag van het voordeel dat de wederpartij in geval van overmacht geniet, welk voordeel hij niet zou hebben genoten bij behoorlijke nakoming.
 3. Indien een nascholingsdeelnemer wordt gehinderd om deel te nemen aan een scholing als gevolg van overmacht, heeft de betreffende deelnemer in beginsel recht op een alternatieve datum, scholing of restitutie van gelden.

 1. ZEL en de wederpartij verbinden zich tot geheimhouding omtrent alles wat zij, bij welke werkzaamheden dan ook, bij ZEL en/of van een of meer ondernemingen die met ZEL economisch of organisatorisch zijn verbonden, vernemen of mee bekend worden. Meer in het bijzonder, maar niet uitsluitend verplichten wederpartij en de door haar in te zetten persoon zich om aan derden enigerlei mededeling te doen omtrent hetgeen hen bekend is van ZEL en/of van een of meer ondernemingen die met ZEL economisch of organisatorisch zijn verbonden, waarvan zij weten of kunnen vermoeden dat hierdoor de belangen van ZEL en/of van deze gelieerde ondernemingen zouden kunnen worden geschaad, alsmede van aangelegenheden waaromtrent hen door ZEL geheimhouding is opgelegd. Deze verplichtingen strekken zich mede uit tot zaken betreffen ZEL of overige relaties van ZEL en de met haar verbonden ondernemingen.
 2. ZEL zal haar verplichtingen op grond van dit artikel evenzo aan door haar ingeschakelde derden opleggen. Deze derden leggen deze verplichting eveneens op aan door hen in te schakelen derden.
 3. Alle zaken, daaronder begrepen schriftelijke en/of digitale stukken (originelen, afschriften en fotokopieën) welke de wederpartij van of ten behoeve van ZEL onder zich krijgt, zijn en blijven eigendom van ZEL. De originelen van de schriftelijke en/of digitale stukken dienen te allen tijde ten kantore van ZEL te blijven.
 4. Omdat ZEL een maatschappelijk belang dient kan de verkregen informatie en/of kennis ontsloten worden voor andere belanghebbenden in de eerste lijn in zoverre dit past binnen de maatschappelijke doelstellingen van ZEL, tenzij partijen vooraf anders overeenkomen. ZEL houdt zich hierbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 5. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZEL is het de wederpartij niet toegestaan om de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van ZEL, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, openbaar te maken. De wederpartij zal er tevens voor zorg dragen dat derden niet van de inhoud van de hiervoor bedoelde stukken kennis kunnen nemen.

 1. Alle door ZEL in het kader van de overeenkomst geleverde zaken, blijven eigendom van ZEL totdat de wederpartij alle verplichtingen uit overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. 
  Op alle cursusmaterialen en op alle overige door ZEL ter hand gestelde documenten, brochures, informatiedragers e.d. berust auteursrecht dat exclusief toekomt aan ZEL.
 2. ZEL heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
 3. Door ZEL geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. De wederpartij heeft uiteraard het recht de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

 1. In geval van overtreding van artikel 5 en/of artikel 6 en artikel 11 van deze algemene voorwaarden door de wederpartij dan wel door een door haar ter beschikking gestelde persoon, verbeurt wederpartij aan ZEL een terstond en zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst opeisbare boete van 10.000,- EUR per overtreding, te vermeerderen met 1.000,- EUR voor iedere dag dat de overtreding voortduurt en onverminderd de bevoegdheid van ZEL in plaats van deze boete vergoeding te vorderen van de volledige schade.
 2. Betaling van de in dit artikel genoemde boete ontslaat de wederpartij niet van nakoming van voornoemde bedingen.

 1. Betaling is niet aan de orde in zoverre in de overeenkomst tussen partijen dienstverlening “om niet” is overeengekomen.
 2. Betaling voor deelname aan nascholing is aan de orde indien dit uitdrukkelijk bij de scholing is vermeld.
 3. Betaling van nascholingen zal bij nadrukkelijke voorkeur via Ideal plaatsvinden. Indien de betaling niet via Ideal verloopt, geldt een betalingstermijn van 30 dagen na de declaratiedatum.
 4. Betaling van alle overige declaraties/facturen van ZEL dient te geschieden binnen 30 dagen na declaratiedatum, zonder aftrek, korting of schuldverrekening.
 5. Hierbij geldt: betalingen door overmaking op een van de ten name van ZEL gestelde rekening dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de wederpartij.
 6. Indien de wederpartij, om welke reden dan ook, niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is. Indien er sprake is van verzuim van betaling, dan is de wederpartij aan ZEL (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd. Deze worden opgelegd zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit Vergoeding Buitengerechtelijke Incassokosten en voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door ZEL, wordt voldaan.
 7. ZEL is dan gerechtigd de wederpartij vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de geldende wettelijke handelsrente (business to business) in rekening te brengen. Daarbij wordt een gedeelte van een maand als gehele maand aangemerkt.

 1. De aansprakelijkheid van ZEL is beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. ZEL is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens/informatie.
 3. De aansprakelijkheid van ZEL is steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 4. ZEL is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten die de wederpartij zou moeten maken om de prestatie aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien één van de partijen de overeenkomst heeft ontbonden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover aangetoond kan worden dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 6. ZEL is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder is begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. Indien dienstverlening “om niet” is overeengekomen is ZEL aansprakelijk voor eventuele extra inzet van medewerker(s) tot het maximum van de overeenkomst. De wederpartij dient op basis van redelijkheid en billijkheid hierbij akkoord te gaan met de aan te wijzen medewerker(s) met betrekking tot die extra inzet.

 1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het declaratiebedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of de informatie waarover de wederpartij reclameert aan de klachtencommissie van ZEL kenbaar te worden gemaakt.
 2. De klachtencommissie van ZEL neemt de klacht in behandeling conform de klachtenprocedure. De ingediende reclames wordt dan ook opgeschort gedurende de behandeling van de klacht.
 3. Ingeval de klachtencommissie beoordeelt dat de klacht/reclamatie terecht is zal de commissie conform artikel 7 van deze algemene voorwaarden handelen, tenzij partijen tot andere afspraken komen.

Geen van partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen een jaar na beëindiging van de opdracht personen die vanuit de andere partij betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de opdracht, in dienst nemen. Ook mag met deze personen niet over indiensttreding worden onderhandeld. Overname van personeel dient in overleg met de andere partij plaats te vinden.

 1. De eerstelijnszorgaanbieders zijn geregistreerd in het ZELportaal. Het is de verantwoording van de beroepsgroepen om contactgegevens actueel te houden.
 2. Het staat ZEL vrij om de uitvoering van de scholing geheel of ten dele uit te besteden aan derden. ZEL blijft eindverantwoordelijk.
  ZEL verleent voorrang aan contractanten bij deelname aan scholingen als het aantal deelnemers inclusief het aantal deelnemers dat geen contractant is groter is dan het aantal cursusplaatsen.
 3. ZEL behoudt zich het recht voor om scholingen uitsluitend open te stellen voor contractanten van de chronische zorg, een specifieke beroepsgroep of functie (assistentes, diëtisten, fysiotherapeuten en dergelijke).
 4. De op de website aangegeven scholingslocatie is onder voorbehoud. De deelnemer ontvangt tijdig bericht bij wijziging.
 5. Inschrijven voor deelname aan nascholingen is uitsluitend mogelijk via de nascholingsagenda tenzij anders is aangegeven. Na het aanmelden via de website, ontvangt de deelnemer direct per e-mail een bevestiging. Ontvangt de deelnemer dit bericht niet, dan heeft ZEL de inschrijving niet ontvangen en is ZEL niet aansprakelijk voor het gebruik van foutieve contactgegevens.
 6. Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding.
 7. Een week voor aanvang van de scholing ontvangt de deelnemer op het e-mailadres in het ZELportaal de laatste informatie.
 8. Bij het verschijnen op een scholing waarvoor de deelnemer zich niet heeft aangemeld wordt bovenop de scholingskosten eveneens €50,- administratiekosten in rekening gebracht.

 1. Indien de deelnemer zich heeft ingeschreven voor een scholing, heeft hij/zij een bedenktijd van twee weken. Na afloop van de bedenktijd is de inschrijving voor de scholing definitief en zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing:
  • ZEL behoudt zich het recht een scholing te annuleren in geval van overmacht zoals bij te weinig aanmeldingen of verhindering van een docent.
  • ZEL stelt de deelnemers twee weken doch uiterlijk één week voor aanvang van de scholing hiervan via mail of telefonisch op de hoogte.
   Indien het een scholing betreft waarvoor een deelnemersbijdrage geldt, krijgen de deelnemers binnen twee werkweken het betaalde bedrag retour.
  • Indien de deelnemer verhinderd is en derhalve niet kan deelnemen aan de scholing waarvoor hij/zij zich heeft opgegeven, meldt de deelnemer dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk tot 2 weken voorafgaand aan de scholing aan ZEL. Een annulering kan alleen per e-mail: nascholing@zel.nl. Deelnemers mogen als zij verhinderd zijn zich ook laten vervangen. Bij alle scholingen waarvoor een deelnemersbijdrage gevraagd wordt, is de deelnemer bij verhindering tussen 2 weken en 1 week voorafgaand aan de scholing 50% van de kosten verschuldigd aan ZEL. De kosten staan in de nascholingsagenda gepubliceerd. Bij annuleringen binnen 1 week voorafgaand aan de scholing is de deelnemer de totale kosten verschuldigd aan ZEL zoals deze in de nascholingsagenda gepubliceerd staan.
  • Indien voor de betreffende scholing een wachtlijst is en ruimte vrijkomt door annulering van één van de deelnemers, zal ZEL mensen op de wachtlijst benaderen voor deelname. Plaatsing voor de nascholing vanaf de wachtlijst geschiedt op volgorde van binnenkomst.
  • Indien de deelnemer wegens onmacht verhinderd is van een scholing, is artikel 4 van deze algemene voorwaarden van kracht.
  • Bij het niet verschijnen op een scholing waarvoor de deelnemer zich heeft aangemeld, wordt €50,- administratiekosten in rekening gebracht. Indien er sprake is van een scholing waarvoor een deelnemersbijdrage gevraagd is dan worden de kosten, welke per persoon gelden, volledig aan de deelnemer doorberekend en vermeerderd met de administratiekosten. De kosten zijn terug te vinden in de nascholingsagenda en vooraf bekend.
  • Indien de deelnemer een scholing annuleert waarvoor een deelnemersbijdrage geldt, buiten de periode van twee weken gerekend tot aan de scholingsdatum, heeft de deelnemer recht op terugbetaling van de nascholingskosten. ZEL betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding terug onder verrekening van € 15,- administratiekosten.

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ZEL partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

De versie, zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met ZEL is van toepassing.

Wat vond je van deze pagina?