Wet verplichte GGZ (Wvggz)

Wet verplichte GGZ (Wvggz)


Sinds 1 januari 2020 hebben de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) vervangen. De Wvggz geldt voor mensen bij wie een psychische stoornis leidt tot gedrag dat ernstig nadeel (gevaar) veroorzaakt voor henzelf of voor anderen.  

Ernstig nadeel is (het aanzienlijke risico) dat:

  • de patiënt zichzelf of anderen in levensgevaar brengt, ernstig lichamelijk letsel toebrengt, ernstige psychische, materiële, immateriële of financiële schade toebrengt, ernstig verwaarloost of ‘maatschappelijk ten onder gaat’, of als zijn eigen ontwikkeling ernstig verstoord is of hij andermans ontwikkeling ernstig verstoort;
  • de veiligheid van de patiënt bedreigd wordt, al dan niet onder invloed van een ander; 
  • het gedrag van de patiënt zo hinderlijk is dat het agressie van anderen oproept;
  • de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar is. 

Ernstig nadeel is één van de criteria voor het verlenen van verplichte zorg. Verplichte zorg kan alleen opgelegd worden als deze zorg: 

  • de enige manier is om het ernstige nadeel weg te nemen; 
  • proportioneel is (in verhouding staat tot het op te lossen ernstig nadeel); 
  • effectief is (resultaat oplevert). 

Veelal zal worden afgewogen of met bemoeizorg het gewenste doel te bereiken is.
De Wvggz wordt uitgevoerd door de gemeente. 

 

Uitvoering Wvggz per gemeenten: 

Delft  Informatie Wvggz Delft
Hoek van Holland  Informatie Wvggz Rotterdam
Maassluis  Informatie Wvggz Maassluis
Midden-Delfland  Informatie Wvggz Midden Delfland
Pijnacker-Nootdorp  Informatie Wvggz Pijnacker-Nootdorp via kernteam
Schiedam  Informatie Wvggz Schiedam 
Vlaardingen  Informatie Wvggz Vlaardingen 
Westland  Informatie Wvggz Westland

 

Wet zorg en dwang (Wzd) 

De Wzd is gericht op mensen met een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking, die mogelijk in aanmerking komen voor verplichte zorg.

DSW heeft in overleg met de ouderenzorg-aanbieders in de regio WSD een document opgesteld dat inzichtelijk maakt hoe u een onvrijwillige opname voor mensen met dementie aanvraagt. De werkwijze voor het aanvragen van een vrijwillige opname is niet veranderd.

Informatie over de WZD en het document met de werkwijze vindt u op deze pagina.Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl