Praktische informatie

Het melden van signalen en transmurale incidenten (STIM)


Procedure STIM

Met enige regelmaat zijn er signalen of klachten over (procedurele) zaken die niet goed verlopen binnen de ketenzorg. Om afhandeling hiervan te borgen en, waar nodig, verbetermaatregelen door te voeren beheert de afdeling Transmurale Samenwerking (TMS) van Franciscus Gasthuis & Vlietland de procedure STIM (Signalen & Transmurale Incident Meldingen). Uitgangspunt is de inbedding en afhandeling van ketenincidenten in een gestructureerd proces.

 

Melding en afhandeling

Ketenpartners en medisch specialisten van Franciscus Gasthuis & Vlietland kunnen laagdrempelig signalen, problemen, klachten, en incidenten melden bij TMS. Melden kan per telefoon of e-mail. Via e-mail gaat dit zonder vermelding van patiëntgegevens; indien deze nodig zijn start TMS een beveiligde mailwisseling.  

TMS beoordeelt de melding om de wijze van afhandeling te bepalen.

  1. Wanneer een casus medisch inhoudelijke aanscherping of oordeel behoeft wordt het Huisartsen / specialisten Advies Team (HAT) om een oordeel gevraagd.
  2. Organisatorische en procesmatige meldingen worden door TMS ter bespreking voorgelegd aan het duaal management van het betreffende specialisme.
  3. Wanneer een incident binnen de ketenzorg onverhoopt en onbedoeld tot schade aan de patiënt heeft geleid (of had kunnen leiden) wordt de melding overgedragen aan de interne commissie die verantwoordelijk is voor het afhandelen van (bijna) incidenten. Afhandeling van (ernstige) incidenten en calamiteiten vindt plaats volgens de vigerende procedure.

 

Reactie en monitoring

TMS ontvangt reactie op signaal, klacht of melding en koppelt deze, met en eventuele verbetermaatregelen, terug aan de melder.

TMS zorgt voor monitoring op de voortgang van verbetermaatregelen. Tevens wordt eens per half jaar een analyse gedaan op het aantal en soort meldingen. Een rapportage van de meldingen wordt jaarlijks besproken in de bestuurlijke overleggen met huisartsen en medische staf.

 

Contact

Voor een STIM of voor vragen of opmerkingen over de STIM procedure kan contact worden opgenomen met de afdeling Transmurale Samenwerking, via email transmuraal@franciscus.nl of telefonisch via 010-8934730. Wij waarderen uw meldingen!