Ondersteuning zorgverleners

Schiedam


Ondersteuning tijdens Corona

Klik hier voor meer informatie.

 

Reguliere dienstverlening

WOT’s

Bewoners kunnen voor informatie, advies en eventueel ondersteuning op het gebied van zorg en jeugdzorg, welzijn, wonen, opvoeden en inkomen terecht bij de WijkOndersteuningTeams (WOT’s). De gemeente Schiedam heeft de WOT’s in de wijk ingericht met als doel laagdrempelige advies en ondersteuning te bieden.

Er functioneren 6 WOT’s, die zijn ingedeeld op postcodes. Ieder WOT bestaat uit een coördinator en een aantal WOT medewerkers, die advies, informatie en ondersteuning bieden op uiteenlopende terreinen. Kijk hier voor meer informatie.

De samenstelling van medewerkers in een WOT is afgestemd op de problematiek van die wijk. De WOT medewerkers en de hulpverleners in de schil zijn afkomstig van verschillende organisaties, waaronder:

 • MEE Rotterdam Rijnmond (mensen met een beperking)
 • Pameijer (verstandelijke beperking en psychiatrie)
 • Minters (maatschappelijk werk )
 • Seniorenwelzijn (ouderenwerk)
 • Dock (welzijnswerk)
 • TriviumLindenhof en FlexusJeugdplein (jeugdhulp)
 • Forta Groep (basis zorg JGGZ)
 • Yulius (basis zorg JGGZ)
 • Clessidra (basis zorg JGGZ)
 • Lucertis (basis zorg JGGZ)
 • Bouman (bemoeizorg/verslavingszorg)
 • ROGplus (mensen met een beperking of chronische ziekte)

 

WOT Centrum-West

010 7541515 centrum-west@wotschiedam.nl

WOT Noordrand

010 7541515 noordrand@wotschiedam.nl

WOT Groenoord

010 7541515 groenoord@wotschiedam.nl

WOT Oost

010 7541515 oost@wotschiedam.nl

WOT Nieuwland

010 7541515 nieuwland@wotschiedam.nl

WOT Zuid

010 7541515 zuid@wotschiedam.nl

 

Aanmelden bij en communicatie met het WOT

Bewoners kunnen zonder afspraak bij het WOT binnenlopen. Huisartsen en andere professionals kunnen cliënten/patiënten verwijzen naar het WOT. Daar wordt samen met de cliënt beoordeeld welke hulp het meest passend is en wie de casemanager (of contactpersoon) van de cliënt of het gezin wordt.

Wat betreft de Jeugdzorg biedt het WOT laagdrempelige basis jeugd-GGZ. Er wordt altijd naar het kind en indien daar aanleiding voor is, naar het gehele gezin gekeken. Het WOT verwijst zelf door naar de gespecialiseerde jeugd-GGZ, indien nodig.

De huisarts kan ook rechtstreeks verwijzen. 

Klik hier voor informatie over Crisis Interventie Team (CIT) jeugd.

Afspraken tussen de huisartsen en de WOT’s

 1. De huisartsen kunnen voor overleg over een cliënt rechtstreeks contact opnemen met de coördinator van het betreffende WOT of, als bekend is welke WOT-medewerker de cliënt in behandeling heeft, rechtstreeks bij die medewerker.
 2. De huisartsen ontvangen van de gemeente een actueel overzicht met namen, e-mailadressen en (mobiele) telefoonnummers van alle medewerkers in de WOT’S (het zogenaamde smoelenboek). Begin 2017 hebben de huisartsen per e-mail via ZEL een Smoelenboek met de WOT-coördinatoren ontvangen. Neem contact op met het WOT in uw werkgebied, als u de gegevens nogmaals wilt ontvangen.
 3. Zowel de huisartsengroepen als de WOT’S hebben vaste contactpersonen aangewezen voor het bespreken van verbeterpunten in de samenwerking. Beiden kunnen het initiatief nemen voor het organiseren van een leercirkel op wijkniveau, waarin op basis van een of meer casussen wordt bekeken hoe de samenwerking verbeterd kan worden. Wat in een leercirkel wordt geleerd, wordt gedeeld met de andere WOT’S en huisartsengroepen.

 

Doorverwijzing

 1. Doorverwijzing naar het WOT kan in ieder geval wanneer een of meer van de volgende situaties van toepassing zijn:
  • er is sprake van veelvuldig zorgverbruik waarbij medische klachten (mede) oorzaak of gevolg zijn van problemen op andere leefgebieden;
  • er zijn vragen, of er is ondersteuning nodig, op sociaal gebied, waaronder huisvesting, werk, inkomen of schulden;
  • er zijn vragen, of er is ondersteuning nodig, op het gebied van jeugdhulp, waaronder opvoeding, jeugdpsychiatrie, licht verstandelijke beperking, zorg in natura of het persoonsgebonden budget.
  • Er zijn vragen, of er is ondersteuning nodig, op het gebied van verslaving.
  • er is ondersteuning nodig bij het organiseren of inschakelen van het eigen sociaal netwerk
  • in de samenwerking met de huisarts is ondersteuning nodig bij het managen van de eigen gezondheid.
 2. De huisartsen kunnen een cliënt doorverwijzen naar het WOT door het meegeven van een (verwijs)briefje aan de cliënt waarin in ieder geval is opgenomen wat de hulpvraag is en relevante factoren (zoals beperkingen). Een aanmeldingsformulier is voorhanden via de website, indien gewenst.
 3. Bij ernstige problematiek, kan ook rechtstreeks worden aangemeld bij het WOT via telefonisch contact of met Zorgmail aan het e-mailadres van de betreffende WOT-medewerker of het algemene e-mailadres van het WOT.

 

Terugkoppeling

 1. Het WOT reageert op een duidelijke doorverwijzing altijd met een terugkoppeling aan de doorverwijzer. Het WOT weegt af, mede op basis van de hulpverleningsgeschiedenis, of de doorverwezen cliënt zinvol kan worden ondersteund. Als het WOT kan ondersteunen wordt aan de betreffende huisarts doorgegeven wie de contactpersoon is voor de cliënt. Als het WOT niet kan ondersteunen wordt dit doorgegeven aan de betreffende verwijzende huisarts. Als de huisarts het hier niet mee eens is, dan kan hierover rechtstreeks contact worden opgenomen met de coördinator van het betreffende WOT.
 2. Over wederzijdse terugkoppeling tussen huisarts en WOT’s ten aanzien van niet doorverwezen cliënten (spontante inloop) hebben we de volgende afspraak gemaakt: de professional (huisarts en WOT medewerker) maakt zelf een inhoudelijke afweging over het proactief terugkoppelen ten aanzien van het contact dat is geweest met een cliënt.

 

Delen van informatie

 1. De huisartsen en de WOT’S delen alleen die informatie van cliënten die noodzakelijk is om de ondersteuning door het WOT goed in te kunnen zetten. Het verzoek voor informatie wordt omkleed met doel en gerichte vragen met betrekking tot de gewenste gegevens. De client/patiënt dient hiervoor toestemming te geven, de toestemming wordt gedocumenteerd in het dossier.
 2. De gemeente heeft zorggedragen voor beveiliging van het e-mailverkeer tussen de huisartsen en de WOT’S via het gebruik van ZorgMail. U kunt veilig mailen naar de mailadressen met de uitgang @wotschiedam.nl.
 3. De WOT’S werken aan de hand van een privacyprotocol waardoor privacy van cliënten voldoende is gewaarborgd.

 

Voortgang en evaluatie

 1. Minimaal twee maal per jaar vindt er een gezamenlijk overleg plaats met vertegenwoordigers van de huisartsengroepen, WOT’S en gemeente. De gemeente neemt het initiatief voor het organiseren van dit overleg.
 2. Het gezamenlijk overleg wordt mede benut voor een evaluatie van de gemaakte afspraken.

 

Sociaal domein Schiedam

Naast het WOT zijn er ook andere organisaties in de gemeente die kunnen ondersteunen bij praktische en (psycho-)sociale vraagstukken. Weten wat u waar vindt voor volwassenen? Deze factsheet biedt u een overzicht.Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl