Ondersteuning zorgverleners

Fonds Achterstandswijken


logo_faw_web

Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. Contact
 3. Praktische zaken
 4. Nieuws vanuit de achterstandsfondsen
 5. Vergoeding Tolkdienst in de huisartsenpraktijk
 6. Beperkte gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid
 7. Voorlichtingsmap Begrijp je Lichaam
 8. Zelfzorgfolders
 9. Implementatie van groepsbijeenkomsten
 10. Achtergrond informatie en voorlichtingsmateriaal

 

Inleiding

Patiënten in achterstandswijken bezoeken over het algemeen vaker hun huisarts, hebben meer vragen per consult en hebben statistisch gezien een grotere kans op ziekte. Hun zorgvraag is meestal ook gecompliceerder dan die van patiënten in andere wijken.

Het doel van het Fonds Achterstandswijken (FAW) is behoud en beschikbaarheid van kwalitatief goede huisartsenzorg in achterstandsgebieden, bijvoorbeeld door werklastvermindering van de huisarts en behoud van het werkplezier.

Huisartsen ontvangen voor elke patiënt, die woonachtig is in een erkende achterstandswijk, een toeslag op het inschrijvingstarief via de zorgverzekeraar. Het Fonds Achterstandswijken ontvangt voor diezelfde patiënten een moduletarief per patiënt via Zorgverzekeraars Nederland. 

 

Landelijke wijzigingen 2019

Vorig jaar heeft de NZa alle achterstandspostcodes herijkt en zijn met ingang van 1 januari jl. de volgende aanpassingen doorgevoerd in de systematiek van achterstandsfinanciering:

 • Het aantal achterstandspatiënten is uitgebreid naar 920.000 naar 1,5 miljoen. De opslag op het inschrijftarief groeit mee met deze uitbreiding (totaal € 11,8 miljoen)
 • Het criterium voor ‘verstedelijking’ is losgelaten
 • Door verfijning van de beschikbare data (CBS) is het mogelijk om achterstandspostcodes op postcodepositie 6 niveau vast te stellen

Als gevolg hiervan zijn er vanaf 2019 ook achterstandspostcodes in kleine en middelgrote gemeenten.

Hoewel het landelijke aantal achterstandspatiënten is gestegen is het landelijk budget voor de achterstandsfondsen ongewijzigd. Dat betekent dat een achterstandsfonds vanaf 2019 € 3,64 per patiënt ontvangt in plaats van € 5,92 in 2018.

 

Gevolgen voor FAW WSD

Het aantal inwoners in achterstandsgebieden in DWO en NWN stijgt met 69% van 26.512 naar 44.743 inwoners. Deze inwoners zijn verdeeld over 7 gemeenten te weten: Delft, Maassluis, Midden Delfland, Pijnacker Nootdorp, Schiedam, Vlaardingen en Westland. Vóór 2019 betrof het slechts 2 gemeenten, nl. Schiedam en Delft. Klik hier voor het aantal inwoners in achterstandsgebieden.

De stijging van het aantal achterstandspatiënten in deze regio en tegelijkertijd de daling van het tarief heeft tot gevolg dat het fondsbudget van FAW WSD iets is verhoogd (4%). Er kan gezegd worden dat een bijna gelijk fondsbudget van het FAW, verdeeld zal worden over meer praktijken in meer gemeenten.

 

Gevolgen voor uw praktijk

Voor uw patiënten in achterstandswijken ontvangt u een opslag op het inschrijftarief. In 2019 is dat gestegen naar € 20,44 per patiënt woonachtig in een achterstandswijk. In 2017 bedroeg die opslag nog € 6,68. Deze verhoging van de opslagen op de inschrijftarieven moet volgens het bestuurlijk akkoord huisartsenzorg 2019-2022 worden geïnvesteerd in meer tijd voor de patiënt.

Om na te gaan of uw praktijk in aanmerking komt voor een praktijkgebonden budget uit het FAW is inzicht nodig in het aantal patiënten in de nieuwe achterstandswijken op basis van 6-positie postcodes.

Dit kunt u doen door een extractie te maken uit uw declaratiebestand van patiënten, voor wie u een NZa opslag krijgt omdat zij in een achterstandswijk wonen. Binnenkort vragen we de praktijken in de betreffende postcodegebieden een overzicht uit het HIS te halen.

Vanwege het lagere tarief en de verdeling van de gelden over meerdere gemeenten kunnen de praktijkgebonden budgetten  in 2019 lager zijn dan in eerdere jaren. De klankbordgroep buigt zich over een nieuwe verdeling die past bij de nieuwe situatie.

 

Contact

Heeft u vragen over het Fonds Achterstandswijken, het aanvragen van projecten of over lopende projecten, dan kunt contact opnemen met Antoinet Smallegange of Sandra van Det, via e-mail: faw@zel.nl.

 

 

Praktische zaken FAW

Lees in het Reglement FAW WSD 2021 over de organisatie van het fonds, voorbeeldprojecten en de criteria voor projectaanvragen. Hieronder enkele praktische zaken uit het reglement:

 • Hoe vraag ik een praktijkgebonden budget of praktijkoverstijgend project aan? Klik hier.
 • Waaraan moet een aanvraag voldoen?
 • Taken en samenstelling van de klankbordgroep
 • De postcodegebieden worden periodiek toegewezen door de overheid. Op dit moment werken we volgens de toewijzing vanaf 2019. Bekijk hier het overzicht.

 

Nieuws vanuit de achterstandsfondsen

Nieuws uit de diverse achterstandsfondsen in Nederland wordt verzameld door de landelijk projectadviseur en geplaatst op achterstandsfondsen.nl. Hier vindt u informatie over de speerpunten van de achterstandsfondsen, projecten, informatie over de landelijke actie “De klok tikt…”

 

Vergoeding Tolkdienst in de huisartsenpraktijk

Een patiënt die een taal spreekt die u niet begrijpt, is moeilijk te helpen. Daarom kunnen huisartsen en hun medewerkers GRATIS gebruik maken van de tolkdienst van het Tolk- Vertaalcentrum Nederland (TVcN) mits bij de aanvraag een klantcode wordt vermeld. Lees hier hoe u de dienst aanvraagt en welke voorwaarden er zijn.

 

Beperkte gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid

Gezondheidsvaardigheden zijn de vaardigheden van mensen om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen en te gebruiken bij het nemen van gezondheidsgerelateerde beslissingen. Lees hier meer over gezondheidsvaardigheden en wat dit betekent voor uw praktijk. Ook geven we veel tips en tools om direct mee aan de slag te gaan.

 

Voorlichtingsmap Begrijp je Lichaam

Begrijp je Lichaam is een voorlichtingsmap met eenvoudige afbeeldingen en teksten over het menselijk lichaam en veel voorkomende ziektebeelden. De afbeeldingen ondersteunen de voorlichting en uitleg aan patiënten die onvoldoende kunnen lezen en schrijven en beperkt gezondheidsvaardig zijn. Met de webversie van de map is deze nóg eenvoudiger in het gebruik tijdens het spreekuur. De map vindt u hier: www.begrijpjelichaam.nl

 

Zelfzorgfolders

Klik hier voor informatie over de zelfzorgfolders, ontwikkeld door GGD Nederland voor de gezondheidsvoorlichting aan anderstaligen.

 

Implementatieplan voor groepsbijeenkomsten

Op diverse plekken in Nederland organiseren huisartsenpraktijken in achterstandswijken groepsbijeenkomsten voor hun patiënten. De invulling en het karakter van deze bijeenkomsten zijn verschillend, maar ze hebben allemaal hetzelfde doel; het bevorderen van kwaliteit van leven en het vergroten van de kennis en zelfmanagement van patiënten. Zorgverleners en patiënten zijn positief over deze groepsbijeenkomsten.

In het begin komt er bij deze manier van werken nogal wat kijken op organisatorisch en inhoudelijk gebied. Dit kan de kans van slagen van de groepsbijeenkomsten beïnvloeden. Het doel van dit werkplan is om het voor huisartsenpraktijken makkelijker te maken om deze manier van werken te implementeren in de dagelijkse praktijk. In het werkplan zijn twee soorten groepsbijeenkomsten beschreven; groepsvoorlichtingsbijeenkomsten en het gezamenlijk medisch consult. Deze twee groepsbijeenkomsten verschillen van opzet en invulling en zijn dan ook apart beschreven. Klik hier voor het werkplan.

Het is voor FAW-huisartsenpraktijken mogelijk, binnen de ruimte van het praktijkgebonden budget, een vergoeding te krijgen voor voorlichting in de praktijk.

 

Achtergrondinformatie en voorlichtingsmateriaalRoute

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389
Fax: 0174-631 818

Email: secretariaat@zel.nl