1. Inleiding HVZ protocol

1. Inleiding HVZ protocol


1.1. Definitie patiëntenpopulatie HVZ

Het zorgplan is opgesteld voor alle patiënten met HVZ die worden behandeld in de eerste lijn. Daartoe behoren:

  • Angina pectoris;
  • Myocardinfarct*;
  • Andere chronische/ischemische hartziekten;
  • Cerebraal infarct;
  • Intracerebrale bloeding;
  • Transient Ischaemic Attack (TIA);
  • Claudicatio Intermittens;
  • Aneurysma aortae.

*) Onder myocardinfarct wordt zowel het acuut myocardinfarct als het doorgemaakt myocardinfarct verstaan. In het kader van secundaire preventie zal het in de eerste lijn vooral gaan over het beleid bij doorgemaakt myocardinfarct. In de betreffende zorgpaden wordt ook het beleid bij acuut myocardinfarct besproken.

 

1.2 Epidemiologie

Op basis van de cijfers van 2018 heeft 1.275.200 mensen van de Nederlandse bevolking ooit een HVZ doorgemaakt. Hart- en vaatziekten komen in totaal iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Uitgaande van de 17,1 miljoen inwoners in Nederland komt dat op landelijk niveau neer op zo’n 7,5% van de bevolking. Voor een normpraktijk van 2.095 patiënten zijn dat circa 156 patiënten.

 

Tabel 1. Epidemiologie HVZ 2018

 Type hart- en vaatziekten Mannen Vrouwen
Coronaire hartziekten 482.500 296.400
Beroerte 247.600 248.700
Totaal 730.100 545.100

(bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn).

Patiënten die HVZ hebben doorgemaakt, hebben een duidelijk verhoogd risico op progressie van de ziekte en nieuwe HVZ. Ook is er vaak sprake van co-morbiditeit. Patiënten met een reeds manifeste HVZ hebben een aanzienlijk hoog risico op DM en andersom.

 Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389
Fax: 0174-631 818

Email: secretariaat@zel.nl