Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Wat is kindermishandeling?


In de Wet op de Jeugdzorg wordt kindermishandeling als volgt omschreven:

“Kindermishandeling is elke vorm van een voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief, opdringen waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel.”

Er zijn vijf vormen van kindermishandeling:

 1. Lichamelijke mishandeling
  Alle vormen van lichamelijk geweld, zoals schoppen en slaan.
 2. Emotionele of geestelijke mishandeling
  Een volwassene scheldt het kind vaak uit, doet afwijzend en vijandig tegen het kind of maakt het opzettelijk bang.
 3. Lichamelijke verwaarlozing
  Het kind krijgt niet de zorg die het nodig heeft.
 4. Emotionele of geestelijke verwaarlozing
  Het kind krijgt te weinig positieve aandacht. De ouders of verzorgers negeren de behoefte van het kind aan liefde, warmte en geborgenheid. Dat is bijvoorbeeld zo wanneer een kind getuige is van geweld tussen ouders.
 5. Seksueel misbruik
  De volwassene raakt het kind op een seksuele manier aan.


Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl