Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Chronische Zorg - algemene informatie


Wijziging inrichting en bekostiging chronische zorg

Voor uitleg over de wijzigingen in inrichting en bekostiging van chronische zorg, verwijzen wij u naar dit korte filmpje.

 

Waarom een wijziging

ZEL heeft in overleg met DSW en de Kring gewerkt aan een nieuwe vorm van bekostiging van segment 2. In onze regio wordt in segment 2 de inspanning van huisartsen voor organisatie en ontwikkeling van zorg voor chronische zieken vergoed. Het zogenaamde koptarief. De patiëntenzorg zelf wordt bekostigd via het huisartsencontract. Op de HV ZEL van 29 oktober 2015 is besloten dat we de zorg niet meer vanuit de ziekte te benaderen maar persoonsgericht. Bij deze manier van werken hoort een andere manier van bekostigen die niet meer afhangt aan het aantal patiënten met een bepaalde aandoening.

 

Wat is gewijzigd per 2017

Regionaal is er een (gelimiteerd) budget beschikbaar voor het koptarief via segment 2. Dit budget werd tot nu toe verdeeld op basis van het aantal in de keten geïncludeerde patiënten.

Met ingang van 2017 wordt het koptarief verdeeld op basis van een vast bedrag per ingeschreven patiënt. Het staat dan los van het aantal chronisch zieken. Het geld is natuurlijk wel bedoeld om de zorg voor deze patiëntengroep door te ontwikkelen. Dat willen we doen door de integrale en persoonsgerichte benadering op de voorgrond te zetten.

Wat persoonsgerichte zorg inhoudt wordt uitgelegd in de basismodule persoonsgerichte zorg. Deze module is voor iedereen die deelneemt verplicht. Nadat u die heeft doorlopen zullen we in gesprek met u bepalen waar u verder aan wilt werken in een vervolgmodule. ZEL heeft vervolgmodules ‘op de plank’ liggen, maar u kunt ook met uw eigen idee aan de slag. Zo proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij uw praktijk.

In 2017 (tot en met uiterlijk 2019) besteden we 60% van het budget aan de doorontwikkeling persoonsgerichte zorg. De overige 40% wordt uitbetaald aan de hand van zorgpaden.

 

Hoe komt u in aanmerking voor de (volledige) bekostiging chronische zorg?

Om aanspraak te maken op de vergoeding “doorontwikkeling persoonsgerichte zorg” dient een praktijk deel te nemen aan de basismodule persoonsgerichte zorg of een ontwikkelproject ter bevordering van de persoonsgerichte zorg voor chronisch zieken of kwetsbaren in de praktijk.

Uitbetaling van de vergoeding voor een bepaald “zorgpad” vindt plaats als een praktijk voldoet aan de gestelde basisvoorwaarden voor het betreffende zorgpad.

ElementenZorpaden_ChronischeZorg_nog2016

Momenteel kijkt ZEL, in overleg met een huisartsen klankbordgroep naar de invulling van de voorwaarden van de “zorgpaden” en de “doorontwikkeling Persoonsgerichte Zorg”. Hierover informeren wij u uitgebreid zodra er meer over bekend is.