Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Chronische Zorg - algemene informatie


Informatie geïntegreerde persoonsgerichte zorg ZEL (voor patiënten met een chronische ziekte) 

Met ingang van 2020 vindt een wijziging plaats in de vergoeding van het koptarief (segment 2). Het tarief wordt niet langer gedifferentieerd op basis van deelname aan zorgpaden. Met andere woorden: het tarief per ingeschreven patiënt is in 2020 voor alle deelnemende huisartsenpraktijken gelijk.  Huisartsen komen in aanmerking voor deze vergoeding wanneer er binnen de praktijk actief wordt ingezet op het door ontwikkelen en/of optimaliseren van geïntegreerde persoonsgerichte zorg  (voor patiënten met een chronische ziekte). Om dit te vereenvoudigen heeft ZEL voor diverse onderwerpen een ondersteuningsaanbod opgesteld.

Met ons ondersteuningsaanbod kunt u gebruik maken van de bestaande kennis en ondersteuningsmogelijkheden van ZEL. Praktijken die geen gebruik willen maken van het ondersteuningsaanbod kunnen kiezen voor een verbetertraject geïntegreerde persoonsgerichte zorg met een zelf gekozen onderwerp. U hoeft nu geen nieuw traject te starten indien u onlangs al met een verbetertraject bent begonnen dat doorloopt in 2020 (bijvoorbeeld een implementatietraject voor een zorgpad of een eigen project). Mocht u van mening zijn dat dit bij u het geval is, neemt u dan contact op met Robin Lok via rlok@zel.nl.

 

Op welke onderwerpen biedt ZEL een ondersteuningsaanbod? 

ZEL biedt in 2020 voor de volgende onderwerpen een ondersteuningsaanbod:

  • GGZ
  • Palliatieve Zorg
  • Zorgpaden (DM, COPD, HVZ)
  • Kwetsbare ouderen
  • Huiselijk geweld
  • Beperkte gezondheidsvaardigheden
  • Patiënten participatie in de huisartsenpraktijk
  • Samenwerking sociaal wijkteam en welzijnsorganisatie

Klik hier voor meer informatie over het ondersteuningsaanbod van ZEL voor 2020.

Weet u welke keuze u wilt maken? Laat het ons weten, via het Keuzeformulier 2020.

 

Wijziging zorgpaden chronische zorg

ZEL verwacht dat de huisartsen zich actief inzetten om de zorgverlening voor en rondom de patiënten binnen de zorgpaden chronische zorg optimaal en persoonsgericht vorm te geven en/of te verbeteren. Om praktijken te ondersteunen bij de organisatie van de zorgpaden biedt ZEL haar diensten actief aan bij praktijken die (nog) niet voldoen aan de kwaliteitscriteria zorgpaden chronische zorg. Ook praktijken die wel voldoen aan de kwaliteitscriteria, maar een verbeterslag willen maken, kunnen gebruik maken van de ondersteunende diensten vanuit ZEL op dit gebied.  (zie ook het Kwaliteitsbeleid zorgpaden ZEL 2020)

 

Declaratie en uitbetaling 

Naar aanleiding van de afspraken die u met ZEL overeenkomt ontvangt u van zorgverzekeraar DSW een addendum op het huisartsencontract. Met dit addendum kunt u het huisartsendeel van de geïntegreerde persoonsgerichte zorg ieder kwartaal direct bij de zorgverzekeraars declareren als een opslag op het inschrijftarief via declaratiecode 31203.

Vanwege de declaratie van het zorggroepdeel, waarmee de ondersteuning vanuit ZEL wordt bekostigd, dient u net als vorige jaren tevens uw patiëntenbestand aan te leveren via het online portaal VIPLive. Voor vragen over het maken van een patiëntenbestand of het aanleveren in de VIPLive omgeving kunt u contact opnemen met de helpdesk van VIPLive. Dit kan telefonisch via 088 – 5281060 of via mail naar zg@calculus.nl.

 



Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl